คอร์สเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน


กลยุทธ์ทางธุรกิจกลยุทธ์ทางธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร


การวางกลยุทธ์ธุรกิจที่ผิดพลาดอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่มากเกินกว่าที่ธุรกิจจะรับได้ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจจึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินการ

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับทั้งระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนแวดล้อมไปด้วยการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย เช่นในยุคปัจจุบัน

การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการทางดิจิทัล


กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ทางธุรกิจถือว่าเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ของธุรกิจ เนื่องจากหากธุรกิจวางกลยุทธ์ผิดพลาด อาจหมายถึงความล้มเหลวของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันทั้งสองคำนั้นถูกเรียกรวมกันว่าเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

ระบบสารสนเทศงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ถือเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

เนื้อหารายวิชา


  เนื้อหาประกอบรายวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม สู่ตัวแบบทางธุรกิจ (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 240 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนา (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 520 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 ความสำคัญของลีนและอไจล์ต่อองค์กรธุรกิจและงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 60 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 กลยุทธ์ธุรกิจสู่การเชื่อมโยงกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 180 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 สถาปัตยกรรมองค์กร (ใช้เวลาในการศึกษา ทำแบบฝึกหัด และทบทวน บทเรียนประมาณ 180 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 การสร้างแผนงานด้านไอที (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 60 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 รายละเอียดของกระบวนการในการสร้างแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 240 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 และ 9 เนื้อหาประกอบรายวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 120 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 10 11 และ 12 เนื้อหาประกอบรายวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 240 นาที)
Available in days
days after you enroll
  องค์ความรู้เพิ่มเติมและกรณีศึกษา (ใช้เวลาในการศึกษาด้วยตนเองประมาณ 90 นาที)
Available in days
days after you enroll
  ให้ท่านผู้เรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายก่อนรับใบประกาศ
Available in days
days after you enroll

การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่การดำเนินงานด้านไอทีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบไอที ภายในองค์กร ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง

เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรจำเป็นต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง และการที่องค์กรจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้นั้น องค์กรจำเป็นต้องวางแผนเพื่อเชื่อมโยงให้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ


เนื้อหาใน COURSE นี้เป็นการบรรยายประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับรายวิชา BCOM 4201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และรายวิชา DIGI 4601 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่