บทเรียนก่อนหน้านี้ บทเรียนถัดไป  

  บทความวิจัยการศึกษาการรับรู้ของลูกค้าในช่องทางต่างๆ ของโลกดิจิทัล (ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองประมาณ 40-60 นาที)

เนื้อหายังไม่สามารถเข้าถึงได้
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock