เนื้อหาประกอบรายวิชา


  เกริ่นนำบทเรียน (ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 30 นาที)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล (ภาคทฤษฎี) ใช้เวลาในการศึกษาส่วนนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
Available in days
days after you enroll
  ถอดบทเรียน Customer Journey (ภาคมุมมองการปฏิบัติจริงจากธุรกิจ) ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 6 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการพาณิชย์ดิจิทัล (ภาคทฤษฎี) ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 กลยุทธ์การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (ภาคทฤษฎี) ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 การสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ภาคทฤษฎี) ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 การสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ภาคทฤษฎี) ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 การสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต (ภาคทฤษฎี) ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 สรุปการสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ (ภาคทฤษฎี) ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll

คอร์สเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน


จุดมุ่งหมายของรายวิชา


นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งครอบคลุมการจัดการตั้งแต่ การรับรู้ในตราสินค้า การสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง การจัดการกระบวนการซื้อขายออนไลน์ และ การสร้างกองเชียร์ตราสินค้าผ่านช่องทาง อันได้แก่ ช่องทางการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารด้วยการค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านพาณิชย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า และกรณีศึกษาการพาณิชย์ดิจิทัลในช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่


วัตถุประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งครอบคลุมการจัดการตั้งแต่ การรับรู้ในตราสินค้า การสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวัง การจัดการกระบวนการซื้อขายออนไลน์ และ การสร้างกองเชียร์ตราสินค้า
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในช่องทางดิจิทัลต่างๆ ที่ใช้เพื่อติดต่อกับลูกค้าและผู้ใช้บริการ อันได้แก่ ช่องทางการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่องทางการสื่อสารด้วยการค้นหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านพาณิชย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า