บทเรียนก่อนหน้านี้ บทเรียนถัดไป  

  ศึกษาเนื้อหารายวิชาผ่านสไลด์บทที่ 7 ด้วยตนเองก่อนเข้าสู่บทเรียน (ใช้เวลา 15-20 นาที)

เนื้อหายังไม่สามารถเข้าถึงได้
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock