การบริหารโครงการทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศกระบวนการและหลักการบริหารโครงการทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การทำงานเป็นทีม การติดตาม และการประเมินโครงการ

เนื้อหาประจำบทเรียน

  บทที่ 1 ภาพรวมของการบริหารโครงการ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  กิจกรรมในชั้นเรียนครั้งที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การจัดตั้งองค์กรเพื่อการจัดการโครงการ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการเริ่มดำเนินโครงการ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  กิจกรรมในชั้นเรียนครั้งที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 การบริหารโครงการทางด้านระบบสารสนเทศ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  กิจกรรมในชั้นเรียนครั้งที่ 3 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 การบริหารเวลาของโครงการ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 เครื่องมือและเทคนิคการประมาณเวลาโครงการ ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองประมาณ 1 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 การติดตั้งและการประเมินผลระบบ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 การจัดซื้อจัดจ้างระบบ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 3 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll

คอร์สเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน


วัตถุประสงค์รายวิชา


  1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และการจัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ คุณภาพของโครงการ และความเสี่ยงของโครงการ
  3. ผู้เรียนสามารถพิจารณาองค์กรเพื่อวางแผน และควบคุมโครงการด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ เครื่องมือ และเทคนิค ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม