ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การพัฒนาและผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนภาษาแนวทางทวิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน


เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์หรือต้องไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางเป้าหมายและหลักการในการพัฒนาและผลิตสื่อแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาแม่ (ภาษาท้องถิ่น) และภาษาไทย ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้สื่อที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการจัดทำและผลิตสื่อการเรียนการสอนของตนได้ หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 10 หน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจประจำหน่วย ประเมินความพึงพอใจท้ายบท เพื่อรับเกียรติบัตรตัวอย่างบทเรียน


  บทนำ
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาและผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนภาษาแนวทางทวิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 2 ฉากภาพใหญ่
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 3 หนังสือรูปภาพ
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 4 เรื่องเล่า
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 5 ประเภทของทีพีอาและการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 6 หนังสือเล่มใหญ่
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 7 หนังสือเล่มเล็ก
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 8 แบบฝึกเตรียมอ่านเขียน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 9 แบบเรียนภาษาท้องถิ่น
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 10 แบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทย (แบบเรียนเชื่อมโยง)
Available in days
days after you enroll