การจัดการเรียนการสอนแนวทาง

ทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

ระดับชั้นอนุบาล 2


เป็นการจัด การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์หรือต้องไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางและหลักการในการสอน การพัฒนาและผลิตสื่อที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ และแต่หน่วยการเรียนรู้จะเป็นวีดีโอการบรรยาย การสาธิตและการสอน ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจประจำหน่วย แต่ไม่จำเป็นต้องส่งชิ้นงาน เพื่อรับเกียรติบัตร

 2. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องนำไปใช้สอนจริง ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์ได้โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับใบประกาศนียบัตร เป็นจำนวนเงิน 200 บาท ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน และทำแบบทดสอบความเข้าใจประจำหน่วย อีกทั้งยังต้องส่งชิ้นงานแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ เมื่อชิ้นงานผ่านการประเมินจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร* นอกเหนือจากใบเกียรติบัตรทั่วไป

*** ใบประกาศนียบัตรนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อรับรองผู้ที่ต้องนำไปใช้สอนจริง ***

วัตถุประสงค์ของสื่อ


ความรู้ ความเข้าใจ ถึงเหตุผลที่ต้องจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

การพัฒนาและผลิตสื่อสำหรับการสอนฟัง-พูด
ในภาษาท้องถิ่น/ภาษาแม่


1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่ามีสื่ออะไรบ้างที่ใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาแม่ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับชั้นอนุบาล 2 และแต่ละสื่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและผลิตสื่อแต่ละตัวในชุดนี้ได้

วิธีการสอน


ผู้เรียนจะเข้าใจว่าวิธีการสอนนี้คืออะไร เหมาะกับใคร เริ่มตันจากที่ใด มีหลักการสำคัญอะไร มีรูปแบบการสอนกี่รูปแบบ มีขั้นตอนการสอนอย่างไรให้ได้ผลดีและนำไปใช้ได้

ตัวอย่างบทเรียน


  บทนำ
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 1 ภาพรวมการจัดการเรียนการสอน แนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 2 การพัฒนาและผลิตสื่อสำหรับการสอนฟัง-พูดในภาษาท้องถิ่น/ภาษาแม่
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 3 กระบวนการและวิธีการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 4 การพัฒนาและผลิตสื่อสำหรับการเตรียมอ่าน-เขียนในภาษาท้องถิ่น/ภาษาแม่
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 5 กิจกรรมรายวิชาและการสอน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 6 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนฟัง-พูดภาษาไทย
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 7 กระบวนการและวิธีการสอนฟัง-พูดภาษาไทย
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll
  บทสรุป
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option