ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์
มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนแนวทาง

ทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

ระดับชั้นอนุบาล 2


เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์หรือต้องไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางและหลักการในการสอน การพัฒนาและผลิตสื่อที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ และแต่หน่วยการเรียนรู้จะเป็นวีดีโอการบรรยาย การสาธิตและการสอน ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบความเข้าใจประจำหน่วย ประเมินความพึงพอใจท้ายบท เพื่อรับเกียรติบัตร


วัตถุประสงค์ของสื่อ


ความรู้ ความเข้าใจ ถึงเหตุผลที่ต้องจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

การพัฒนาและผลิตสื่อสำหรับการสอนฟัง-พูด
ในภาษาท้องถิ่น/ภาษาแม่


1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่ามีสื่ออะไรบ้างที่ใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาแม่ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับชั้นอนุบาล 2 และแต่ละสื่อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและผลิตสื่อแต่ละตัวในชุดนี้ได้

วิธีการสอน


ผู้เรียนจะเข้าใจว่าวิธีการสอนนี้คืออะไร เหมาะกับใคร เริ่มตันจากที่ใด มีหลักการสำคัญอะไร มีรูปแบบการสอนกี่รูปแบบ มีขั้นตอนการสอนอย่างไรให้ได้ผลดีและนำไปใช้ได้

ตัวอย่างบทเรียน


  บทนำ
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 1 ภาพรวมการจัดการเรียนการสอน แนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 2 การพัฒนาและผลิตสื่อสำหรับการสอนฟัง-พูดในภาษาท้องถิ่น/ภาษาแม่
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 3 กระบวนการและวิธีการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 4 การพัฒนาและผลิตสื่อสำหรับการเตรียมอ่าน-เขียนในภาษาท้องถิ่น/ภาษาแม่
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 5 กิจกรรมรายวิชาและการสอน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 6 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนฟัง-พูดภาษาไทย
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 7 กระบวนการและวิธีการสอนฟัง-พูดภาษาไทย
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 8 การวัดและประเมินผลตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll
  บทสรุป
Available in days
days after you enroll