ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และบริหารการสอบบนระบบ Microsoft Teams อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาการอบรม 
1. การสร้างแบบทดสอบประเภทตัวเลือก เติมคำ เรียงลำดับ ถูกผิด
2. การสร้างข้อสอบฉบับร่าง และเรียกใช้งานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และนำไปใช้สอบจริง
3. เทคนิคการบริหารชุดข้อสอบจาก Microsoft Form เพื่อคัดลอกและนำไปใช้ในห้องเรียน Team อื่น การแบ่งปันชุดข้อสอบกับผู้ร่วมสอน
4. การตั้งค่าการสอบใน Microsoft Teams ตั้งเวลาสอบอัตโนมัติ ตั้งค่า Due Date และ Close Date ตั้งค่าน้ำหนักชุดข้อสอบ (Weighted grading)
5. การดาวน์โหลดคะแนน เพื่อนำไปใช้คำนวณเกรด