เมื่อผลการเรียนเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้
ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านระบบ

โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเมนู Certificate
ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร  คำอธิบายบทเรียนออนไลน์
Available in days
days after you enroll
  แบบทดสอบก่อนเรียน
Available in days
days after you enroll
  เนื้อหาบทเรียน
Available in days
days after you enroll
  แบบทดสอบหลังเรียน
Available in days
days after you enroll