หลักสูตรการใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing
สำหรับประยุกต์เพื่อใช้งานการเรียนการสอนและงานวิจัย
เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์และบุคลากร
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
วิทยากรโดย รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้ กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"


ตัวอย่างหลักสูตร


  การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing สำหรับประยุกต์เพื่อใช้งานการเรียนการสอนและงานวิจัย
Available in days
days after you enroll