ประยุกต์ทฤษฎีทางด้านการสื่อสาร เพื่อปรับใช้
ในการแก้ปัญหายุทธศาสตร์การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Example Curriculum

  เนื้อหาบทเรียน
Available in days
days after you enroll