บทเรียน ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Basic Thai for Exchange Studentsโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครเรียนได้ฟรี!!
หากท่านสนใจหลักสูตรนี้ กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"
ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร