หลักสูตรการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Active Learning
เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับอาจารย์และบุคลากร
อบรมในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้
กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"
  การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Active Learning
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option