คอร์สเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย


1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การ เข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคม ดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกฎหมายดิจิทัล 

2. คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุค ดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัล คอมเมิร์ซ และกฎหมายดิจิทัล

GEN1402 การรู้ดิจิทัล


  เอกสารประกอบการสอน
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 สิทธิและความรับผิดชอบ (นักศึกษาต้องดูตามลำดับเนื้อหา และดูให้ครบ 90% ของเนื้อหาแต่ละคลิปจึงจะดูคลิปถัดไปได้)
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 การสื่อสารยุคดิจิทัล
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 สุขภาพดียุคดิจิทัล
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 9 กฎหมายดิจิทัล
Available in days
days after you enroll
  รายละเอียดกิจกรรมการเข้าเรียนในหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สำหรับนักศึกษา
Available in days
days after you enroll