การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

GEN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


  บทนำ
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาไทย
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 ความงามของภาษา
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 การฟังและดู
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 การพูด
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 การอ่าน
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 การเขียน
Available in days
days after you enroll