การพาณิชย์ดิจิทัลเชิงกลยุทธ์


ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการพาณิชย์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ธุรกิจเลือกใช้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความต้องการของลูกค้า การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การติดตามควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ในการพาณิชย์ดิจิทัล กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทากลยุทธ์สาหรับการพาณิชย์ดิจิทัล

เนื้อหาประจำบทเรียน


  บทที่ 1 กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่การพาณิชย์ดิจิทัล ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 60 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 2 การกำหนดเป้าหมายด้านการตลาดและช่องทางการตลาด ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 30 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 3 แนวทางในการดำเนินกลยุทธ์สำหรับการตลาดออนไลน์ ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 30 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 4 ลักษณะของข้อมูลประเภทต่างๆ ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 30 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 5 ฝึกปฏิบัติการด้านการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เวลาการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 30 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานการใช้งาน Data Visualization เป็นการศึกษาผ่านองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลภายนอก โดย Video ที่นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 2 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 7 เทคโนโลยีด้านการตลาดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เวลาในการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 15 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 8 การจัดรูปแบบรายงานและปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะสม ใช้เวลาในการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 60 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 9 กลยุทธ์การตลาดผ่าน Social Media ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 10 สายอาชีพด้านการตลาดดิจิทัล ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 10 นาที
Available in days
days after you enroll
  บทที่ 11 การตลาดผ่านวิดีโอคอนเทนต์
Available in days
days after you enroll

คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนรายวิชา" เพื่อเข้าสู่บทเรียน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย