หลักสูตรการประยุกต์ใช้เกมการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียน
เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับอาจารย์และบุคลากร
อบรมในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
วิทยากรโดย อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้
กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"Choose a Pricing Option