ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนแนวทาง ทวิ/พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ระดับชั้นอนุบาล 3

เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์หรือต้องไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางและหลักการในการสอน การพัฒนาและผลิตนสื่อที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ และแต่หน่วยการเรียนรู้จะเป็นวีดีโอการบรรยาย การสาธิตและการสอน ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบความเข้าใจประจำหน่วย ประเมินความพึงพอใจท้ายบท เพื่อรับเกียรติบัตร


ภาพตัวอย่างจากวิดีโอ ความหมาย และวัตถุประสงค์ของสื่อ


ภาพตัวอย่างจากวิดีโอการพัฒนาสื่อ


ภาพตัวอย่างจากวิดีโอวิธีการสอนและตัวอย่างการสอนสื่อ


Example Curriculum

  บทนำ
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 1 ภาพรวมการจัดการเรียนการสอน แนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 2 ภาพรวมของสื่อที่ใช้ในระดับอนุบาล 3
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 3 การพัฒนาและผลิตสื่อสำหรับใช้ในการสอนภาษา
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 4 กระบวนการและวิธีการสอนภาษาที่หนึ่ง (ภาษาแรกหรือภาษาแม่)
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 5 กระบวนการและวิธีการสอนภาษาไทย (ภาษาที่สอง)
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 6 การจัดประสบการณ์รูปแบบรายวิชา
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 7 การวัดและประเมินผลแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll