ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนแนวทาง ทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


การจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์หรือต้องไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาแม่ของเด็กในการพูดคุยสื่อสารระหว่างกันที่บ้านและในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางและหลักการในการสอน การพัฒนาและผลิตสื่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ หลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ และแต่หน่วยการเรียนรู้จะเป็นวีดีโอการบรรยาย การสาธิตและการสอน ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจประจำหน่วย ประเมินความพึงพอใจท้ายบท เพื่อรับเกียรติบัตร

Example Curriculum

  บทนำ
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 1 ภาพรวมการจัดการเรียนการสอน แนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 2 ลักษณะและรูปแบบการสอนแนวทางทวิพหุภาษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 3 สื่อที่ใช้ในการสอนภาษาไทยและวิธีการสอน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 4 กิจกรรมที่ใช้ในการสอนภาษาและวิธีการสอน
Available in days
days after you enroll
  หน่วยที่ 5 การพัฒนาและผลิตสื่อ ที่ใช้ในการสอนภาษาท้องถิ่นและภาษาไทย
Available in days
days after you enroll
  บทสรุป
Available in days
days after you enroll